linux服务器挂载第二块磁盘图文解说

                   Linux磁盘挂载是比较常见的管理操作之一。我司橙云预装的linux系统有2块盘,一块为系统盘,另外一块磁盘是数据盘,默认没有挂载,需要手动挂载到系统中。具体操作是:需要对磁盘进行格式化,格式化后挂载到